Monday, July 12, 2010

Fake Kitty

2 comments:

Ann S said...

Fake kitty is creepy!

kayranft said...

What the--???!! Bizarro :)